• Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvitys
  • Laajuus noin 20 korttelia
  • Sijainti Heinäpää, Oulu
  • Asiakas Oulun kaupunki, Kaavoitus
*

Lähtökohta

Työn tavoitteena oli tarkastella Heinäpään täydennysrakentamisen eri vaihtoehtoja ja muodostaa suositukset Heinäpään täydennysrakentamiselle erilaisissa korttelityypeissä. Työ on osa Heinäpään täydennysrakentamisen toteuttamisselvitystä, johon liittyy myös pysäköinti- ja kustannusselvitys. Selvityksen laadintaan osallistui hakumenettelyn perusteella valittuja pilottitaloyhtiöitä.

Ylileveän katutilan täydentäminen pienkerrostaloilla *
Nykytilanne, Isokatu

Sijainti

Suunnittelualueen rajaus

Oulun keskustavisiossa 2040 yhdeksi keskustan uudistamisen painopistealueeksi on tunnistettu Heinäpää, jonka nykyistä kaupunkirakennetta on mahdollista tiivistää eri tavoin. Oulun keskustan kupeessa sijaitsevassa Heinäpäässä on vuoden 1969 saneerauskaavan mukainen vanhaan ruutukaavaan sovitettu puoliavoin ja väljä korttelirakenne. Katuja ja pihoja hallitsee maantasopysäköinti.

Ratkaisu

Korottavaa täydennysrakentamista *
Nykytilanne, Kyösti Kallion puisto
Julkisen tilan visio, Isokatu

Työn ensimmäisessä vaiheessa analysoitiin Heinäpään kaupunki- ja asukasrakenteen tarjoamat mahdollisuudet täydennysrakentamiselle. Seuraavassa vaiheessa kartoitettiin Heinäpään täydennysrakentamispotentiaali kuuden erilaisen täydennysrakennuskonseptin (pienkerrostalo, korottaminen, korvaava korottaminen, townhouse, pistetalot sekä katulamellit) avulla. Lisäksi laadittiin kolme tulevaisuuden asukasprofiilia ja kaksi julkisen tilan visiota. Työn viimeisessä vaiheessa materiaali koottiin yhteen ja muodostettiin suositukset Heinäpään täydennysrakentamisesta.

Heinäpään täydennysrakentamisen toteutusselvityksellä ei ole oikeusvaikutuksia, vaan se muodostaa lähtökohtia ja suosituksia asemakaavoitukselle ja yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Selvitys hyväksyttiin yhdyskuntalautakunnassa 21.8.2018.

Korttelirakenteen täydentäminen katulamelleilla *
Nykytilanne, Peltokatu

Työ sisälsi laajan vuorovaikutusosion: kattavan vuorovaikutussuunnitelman, graafisen ilmeen, someviestintää, esittelyvideoita ja useita työpajoja kaupunkilaisille ja taloyhtiöiden edustajille.

Heinäpään tulevaisuuden asukasprofiili

*visualisoinnit Wide Visuals