• Suistoalueen kehittämisen visualisointi ja ideointi
  • 2018-2019
  • Sijainti Oulu
  • Asiakas Oulun kaupunki

Lähtökohta

Oulujoen suisto on maisemallisesti, toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti merkittävä osa Oulun kaupunkia. Suistoalue on muuttunut niin maankohoamisen kuin kaupungin rakentamisen seurauksena, ja muutos jatkuu myös tulevaisuudessa. Suistokaupunkivision tavoitteena on ollut muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta ja kehittämisen periaatteista.

Sijainti

Suunnittelualueena on tarkasteltu Oulujoen keskeistä suistoaluetta: Koskikeskuksen, Hartaanselän ja Rommakonselän alueita saarineen ja rantoineen. Lisäksi on tarkasteltu keskustan, Tuiran ja Hietasaaren rantavyöhykkeitä.

Suunnittelualue

Ratkaisu

Suistokaupunkivision on laatinut Oulun kaupunki avoimessa vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten ja sidosryhmien kanssa. Suistokaupunkivision kolme kehittämisperiaatetta ovat virkistävä suisto, arvokas suisto, ja uudistuva suisto. Tehtävänämme oli kehittämisperiaatteisiin liittyvien toimenpiteiden visualisointi ja tarkempi ideointi. Toteutimme myös Suistokaupunkivisiota esittelevän videon ja taitoimme Suistokaupunkivision raportin.

Virkistävä suisto

Hietasaaressa sijaitsevaan Mustasalmen suuhun rakennettava pienimuotoinen uusi taukopaikka palvelisi niin maalla kuin vedessä liikkujia. Se toimisi myös Hietasaaren kierroksen yhtenä taukopaikkana. Taukopaikka toteutettaisiin esteettömänä ja nykyistä luonnonympäristöä säilyttäen.

Mustasalmen suu

Tukkisaaressa on nykyisin melontaseuran tukikohtana toimiva varasto sekä melontakäyttöön tehty laituri. Suistokaupunkivision työpajoissa ja kyselyssä Tukkisaareen esitettiin melonta- ja kalastuskeskusta, ja muuta pienimuotoista yritystoimintaa.

Tulevaisuudessa Tukkisaari voisi toimia melonta-, veneily- ja kalastusseurojen tukikohtana sekä tarjota opastus- ja ohjelmapalveluja.

Hupisaarten länsipuolella sijaitsevan Lammassaaren käytön monipuolistaminen on noussut esille useissa yhteyksissä. Alueen rakentamista kuitenkin rajoittaa saaren sijainti padottujen kauneusaltaiden rannoilla: patovahinkotilanteessa suuri osa saaresta peittyisi veteen. Lammassaarta onkin luonteva kehittää osana Hupisaarten puistokokonaisuutta, jolloin voidaan varautua luontevasti myös mahdollisiin tulvariskeihin.

Lammassaarta ehdotettiin omaehtoisen kulttuuritoiminnan alustaksi, jossa voisi harrastaa esimerkiksi kaupunkiviljelyä, mehiläistarhausta ja skeittausta, ja toteuttaa niihin liittyviä kevyitä rakennelmia.

Lammassaaren toimintoja

Arvokas suisto

Raatinsaaren itäosasta avautuu hieno näkymä Koskikeskuksen alueelle ja suihkulähteille. Paikka jää nykytilanteessa kuitenkin vähäiselle käytölle, koska se sijaitsee erillään kevyen liikenteen pääreiteistä Tuiran siltojen itäpuolella. Raatinsaaren itäkärki on nimeltään Lohipadonniemi, joka viittaa Merikosken historiaan ennen kosken patoamista. Saaresta käsin rakennettiin lohipatoja, joista saatuja lohia vietiin aina Ruotsiin tai Pietariin saakka. Nykyisen muotonsa saari sai Alvar Aallon Koskikeskussuunnitelmassa.

Lohipadonniemi olisi luonteva paikka Merikosken monipuolisen historian esittelemiselle, esimerkiksi lisätyn todellisuuden teknologioiden avulla. Kävijä voisi kuulla korvissaan Merikosken kohinan ja nähdä silmiensä edessä suistoon rakentuvat pitkät lohipadot. 

Uudistuva suisto

Luonnollinen maankohoaminen ja joen tuoma aines nostavat esiin uusia maa-alueita suistossa, ja vesipeilien ja venereittien säilyttäminen edellyttää jatkuvia ruoppauksia. Nykyisellään hyvin matalasta Hevossaaren pohjoispuolisesta alueesta voisi täyttämällä muodostaa uuden kaupunginosan Rommakonselälle. Rakenteeltaan uusi kaupunginosa toteuttaisi Oulun keskustan mittakaavaa.

Ideakuvassa arkkitehtuuri on saanut innoituksensa satamien makasiiniarkkitehtuurista, ja esitetty puurakentaminen toimii vuoropuhelussa Pikisaaren kanssa.